Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > Ochrona Danych Osobowych
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter
Dodając adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o naszej aktualnej ofercie i działalności.

Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Ochrona Danych Osobowych
W związku z szybkim rozwojem branży informatycznej, a także szeroko pojętego sektora usług, proces przetwarzania danych osobowych nabiera dla przedsiębiorców strategicznego znaczenia.

W każdym przypadku do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  przetwarzanych przez organizację danych osobowych obliguje nas ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisy wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 
Pod pojęciem przetwarzanie danych zgodnie z art. 7 pkt 2 wskazanej powyżej ustawy rozumiemy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych .

Pod pojęciem administrator danych zgodnie z art. 7 pkt 4  ustawy rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Do podstawowych obowiązków administratora danych osobowych należą:
  • obowiązek informacyjny wypełniany przy zbieraniu danych osobowych (art. 24 i 25 ustawy)
  • szczególna staranność przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza (art. 26 ustawy)
  • udzielanie informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych (art. 33 ustawy)
  • obowiązek uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, gdy zażąda tego osoba, której dane są przetwarzane przez administratora (art. 35 ustawy)
  • obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (art. 36 ustawy)
  • kontrola, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru i komu są przekazywane (art. 38 ustawy)
  • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (art. 39 ustawy)
  • zgłaszanie  zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 40 ustawy)
 
W zakresie związanym z ochroną danych osobowych oferujemy:
1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, mającego na celu:
  • identyfikację zbiorów przetwarzanych w organizacji  ocenę aspektów prawnych przetwarzania danych osobowych w organizacji
  • ocenę stanu rozwiązań organizacyjnych (wewnętrzne procedury, dokumentacja)
2. Outsourcing i wsparcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
3. Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.
4. Rejestrację zbiorów zidentyfikowanych jako zbiory wymagające rejestracji w Rejestrze GIODO.
5. Szkolenia z wymagań ustawy i rozporządzenia MSWiA o ochronie danych osobowych.

_________________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem wymagań UODO
- szkoleniem z wymagań ustawy o ochronie danych osobowych (UODO)
- e-learningowym szkoleniem z wymagań ustawy o ochronie danych osobowych (UODO)
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych (UODO)

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.

 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS